Obchodné podmienky

Úvod
Doručenie tovaru
Záruka
Možnosti platby
Infromácie o tovare v 0% DPH
Reklamačný poriadok
Výmena tovaru
Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je  VO FIX, s.r.o.  Kováčska 32, 040 01 Košice, mestská časť staré mesto, IČO: 51 270 455 | IČ DPH:SK2120653062 (ďalej len „predávajúci“ alebo „dodávateľ“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho: www.mobilshopkosice.sk. Predávajúci je platcom DPH, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I Oddiel: Sro, vložka Č. 42954/V.

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim a riadi sa zásadami Občianskeho zák. č. 513/1991 Zb., resp. Obchodného zák. č. 40/1964 v platnom znení.

Internetový obchod je určený pre koncového odberateľa (maloobchod). Internetový obchod ponúka príslušenstvo pre mobilné telefóny a ďalšie produkty. K produktom môžu byť v objednávke viazané i služby dodávateľa. Internetový obchod zabezpečuje kompletný proces od ponuky produktu s aktuálnou cenou, cez jeho objednanie, platbu podľa ponúkaných platobných podmienok, až po prípadné doručenie na odberateľom zvolenú adresu.

Dodávateľ uvádza v elektronickom obchode aktuálne ceny v eurách. Dodávateľ si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien platných pre internetový obchod. Ceny v objednávke odoslané kupujúcim sú záväzné a nemenné. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať cenu v potvrdenej objednávke až do doby dodania alebo zrušenia objednávky. Ceny pre kupujúcich sú koncové, predávajúci je platcom DPH.

Kupujúci je informovaný pred uložením objednávky o všetkých cenách produktov a služieb i o prípadných ďalších poplatkoch. Po odoslaní objednávky kupujúcim je táto objednávka záväzná! Kupujúci je informovaný o prijatí objednávky i o jej prípadnom zrušení správami elektronickej pošty. Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušenia objednávky, pokiaľ ide o maloobchodný predaj. Všetky parametre objednávky sú platné až do jej vybavenia alebo zrušenia.

Doprava

   
Osobný odber:Hotovosť / kartouhneď
Express Košice mimo: Šaca, Baška, Nižná a Vyšná Hutka**Platba online 2,50 € v priebehu dňa
Slovenskou poštouPlatba online 1,48 €do týždňa
Kuriérom *Platba online 2,90 €nasledujúci prac.deň*
Kuriérom *Na dobierku 4,90 €nasledujúci prac.deň*
Viac o DOPRAVE
 Viac o DOPRAVE

Záruka

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak). Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie bežným používaním, poškodenie neodborným zaobchádzaním, alebo neodbornou montážou.

Možnosti platby

V predajni – hotovosť, platba kartou
e-shop – na dobierku, platba kartou, online platba (cez Váš internet banking)

 

Infromácie o tovare v 0% DPH

Bazár použite zariadenia 0% DPH

osobitný režim DPH, podľa § 66 zákona č. 222/2004 Z.z (0% DPH)Ak má zákazník záujem o zariadenie alebo tovar ktorý bol vykúpený od fyzickej osoby a je určený na ďalší predaj, môže sa jednať o tovar nový alebo zánovný, o čom informuje popis pri danej položke v e-shope Podrobnejšie informácie budú čoskoro zverejnené.


Výmena tovaru

1) Požiadavku na výmenu zašle zálazník listom (e-mailom) s textom: Žiadam o výmenu tovaru zakúpeného dňa DD.MM.RRRR, číslo faktúry (objednávky) za výrobok (uveďte celý názov, prípadne vložte odkaz na výrobok). Ak si tovar prajete poslať na inú adresu ako tovar v objednávke tak je potrebné uviesť túto adresu, ak je adresa zhodná, uveďte, že adresa doručenia je zhodná s predchádzajúcim dodaním. Ak ste si ako nový tovar vybrali drahší variant, je nutné uviesť, akým spôsobom uskutočníte doplatok, či prevodom na účet predávajúceho alebo doplatkom kuriérovi pri prevzatí tovaru. Dátum a podpis.

2) Výmenu tovaru je možné uskutočniť do 14 dní od jeho zakúpenia.

3) Tovar, ktorý chcete vymeniť, musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (prípadne jeho kópiou).

 

Reklamačný poriadok

Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručným listom je faktúra obdŕžaná kupujúcim pri prebratí tovaru. Tovary, na ktoré platí iná osobitná záručná doba, sú batérie.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. 

Poskytnutá záruka sa vzťahuje iba na preukázateľne výrobné vady tovarov, ktoré neboli spôsobené neodborným a/alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním vzhľadom na materiály tovaru. 

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tento prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (faktúra). Ochrannú fóliu a plombu je kupujúci povinný odstrániť až po odskúšaní funkčnosti dielu, inak reklamácia nebude uznaná.

Ak pri kúpe tovaru predávajúci ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, ten nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. 

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný reklamovaný tovar zaslať na adresu  VO FIX, s.r.o.  Kováčska 32, 040 01 Košice, mestská časť Staré Mesto,  spolu so záručným listom (tj. faktúra) a reklamačným formulárom. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný vhodne zabaliť tak, aby sa predišlo jeho prípadným poškodeniam. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať doporučene. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Predávajúci za prípadnú stratu reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérskou službou nenesie zodpovednosť. V prípade nepredloženia záručného listu a reklamačného formulára reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo inak pozmenený záručný list je neplatný. 

Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše chybu tovaru, spôsob, akým sa chyba prejavuje a uvedie, či žiada o opravu tovaru, o výmenu tovaru alebo o výmenu chybnej súčasti tovaru. V reklamačnom formulári kupujúci uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie, ktoré je súčasťou Reklamačného formulára. 

Ak ide o chybu, ktorá bola uznaná za oprávnene reklamovanú podľa Reklamačného poriadku, (t.j. ide o výrobnú chybu, ktorá nebola spôsobená neodborným a/alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním vzhľadom na materiály tovaru) a ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chyby bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa problém týka len súčasti tovaru – výmenu tejto súčasti iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby a tiež iba vtedy, ak sa daný tovar nachádza v ponuke internetového obchodu predávajúceho. 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o chybu, ktorá bola uznaná za výrobnú vadu a pričom bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bezchybný, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (t.j. vrátenie kúpnej ceny) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká chyba vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za väčší počet chýb sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

V prípade, ak bola reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy a bola predávajúcim zamietnutá, predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia, a to do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú chybu (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Príloha:
Odporúčaný vzor reklamačného formulára nájdete tu (pdf, 101 kB), alebo navštívte sekciu mobilshopnet.sk/reklamacie-vratenie-tovaru/

Reklamáciu zasielajte na:
Mobilshop, Kováčska 32, 040 01 Košice

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

  • Kupujúci – zákazník – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na mobilshopkosice@gmail.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona
    391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona
  • Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh možno podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z .z. v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť aj formulár, ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov (Zbierka zákonov č. 391/2015 Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
    Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.
  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3 043 79 Košice, 055 / 622 07,

 

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Platí pri nákupe online cez e-shop.

Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy
(v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
1. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese info@mobilshopkosice.sk alebo písomne na adrese Mobilshop, Kováčska 32, 040 01 Košice. Na tento účel prosím použite formulár na odstúpenie od zmluvy.

Odporučený vzor formulára odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku  TU (PDF, 109 KB), alebo navštívte sekciu mobilshopkosice.sk/reklamacie-vratenie-tovaru/

V prípade odstúpenia od zmluvy elektronicky, Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom.

3. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré boli Kupujúcim uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby Predávajúceho budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Úhrada platby bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

5. Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6. Tovar musí byť doručený späť na adresu Mobilshop, Kováčska 32, 040 01 Košice najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci – spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má právo po prevzatí v rámci 14 dňovej lehoty tovar rozbaliť, nepoškodiť pritom pôvodné balenie a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď.
Predávajúci je oprávnený domáhať sa zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde.

Odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

8. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky bezodkladne vrátené na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Upozornenie: mobilshopkosice.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodov.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

Search mobilshopkosice.sk

SHOPPING BAG (0)