Reklamačný poriadok

Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručným listom je faktúra obdŕžaná kupujúcim pri prebratí tovaru. Tovary, na ktoré platí iná osobitná záručná doba, sú batérie.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. 

Poskytnutá záruka sa vzťahuje iba na preukázateľne výrobné vady tovarov, ktoré neboli spôsobené neodborným a/alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním vzhľadom na materiály tovaru. 

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tento prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (faktúra). Ochrannú fóliu a plombu je kupujúci povinný odstrániť až po odskúšaní funkčnosti dielu, inak reklamácia nebude uznaná.

Ak pri kúpe tovaru predávajúci ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, ten nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. 

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný reklamovaný tovar zaslať na adresu  VO FIX, s.r.o.  Kováčska 32, 040 01 Košice, mestská časť Staré Mesto,  spolu so záručným listom (tj. faktúra) a reklamačným formulárom. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný vhodne zabaliť tak, aby sa predišlo jeho prípadným poškodeniam. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať doporučene. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Predávajúci za prípadnú stratu reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérskou službou nenesie zodpovednosť. V prípade nepredloženia záručného listu a reklamačného formulára reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo inak pozmenený záručný list je neplatný. 

Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše chybu tovaru, spôsob, akým sa chyba prejavuje a uvedie, či žiada o opravu tovaru, o výmenu tovaru alebo o výmenu chybnej súčasti tovaru. V reklamačnom formulári kupujúci uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie, ktoré je súčasťou Reklamačného formulára. 

Ak ide o chybu, ktorá bola uznaná za oprávnene reklamovanú podľa Reklamačného poriadku, (t.j. ide o výrobnú chybu, ktorá nebola spôsobená neodborným a/alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním vzhľadom na materiály tovaru) a ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chyby bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa problém týka len súčasti tovaru – výmenu tejto súčasti iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby a tiež iba vtedy, ak sa daný tovar nachádza v ponuke internetového obchodu predávajúceho. 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o chybu, ktorá bola uznaná za výrobnú vadu a pričom bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bezchybný, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (t.j. vrátenie kúpnej ceny) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká chyba vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za väčší počet chýb sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

V prípade, ak bola reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy a bola predávajúcim zamietnutá, predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia, a to do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú chybu (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Príloha:
Odporúčaný vzor reklamačného formulára nájdete tu (pdf, 101 kB), alebo navštívte sekciu mobilshopnet.sk/reklamacie-vratenie-tovaru/

Reklamáciu zasielajte na:
Mobilshop, Kováčska 32, 040 01 Košice

Search mobilshopkosice.sk

SHOPPING BAG (0)